Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách 58 người lao động Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 14/09/2021 | 03:20  | cms-view-count: 8242

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND, về phê duyệt danh sách 58 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo theo quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, mức hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa là 3.710.000 đồng/1 tháng trở lên và mức 1.855.000 đồng/15 ngày dưới 1 tháng ngoài ra (hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng đối với 01 người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi). Với tổng kinh phí thực hiện: 181.980.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng). Xem danh sách chi tiết.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Giao Sở Tài chính tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa để triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định. Hướng dẫn UBND thành phố Gia Nghĩa thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo đúng quy định.

Huy Hoàng