Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách 02 người lao động Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 14/09/2021 | 03:39  | cms-view-count: 8530

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND, về phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn huyện Krông Nô theo quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn huyện Krông Nô là 3.710.000 đồng/1 tháng trở lên (hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng đối với 01 người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi). Với tổng kinh phí thực hiện: 9.420.00 đồng (Chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Giao Sở Tài chínhtham mưu cấp thẩm quyền phân bổ ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô để triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo đúng quy định.

Huy Hoàng