Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách 05 người lao động được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 14/09/2021 | 03:54  | cms-view-count: 14177

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND, về phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mức hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.710.000 đồng/người (hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng đối với 01 người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi). Với tổng kinh phí hỗ trợ: 25.550.000đồng (Hai mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài chính tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ ngân sách nhà nước cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện chi trả đối với người lao động động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Huy Hoàng