Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách 09 người lao động được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk Glong
cms-publish-date 15/09/2021 | 03:59  | cms-view-count: 11544

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách hỗ trợ 09 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính.

Theo đó, danh sách 09 người lao động được hỗ trợ gồm:

08 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 12.000.000 đồng.

Và 01 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người

 Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 13.855.000 đồng (Mười ba triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng