Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 45 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Tuy Đức
cms-publish-date 03/11/2021 | 03:50  | cms-view-count: 29154

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ 45 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Tuy Đức theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, danh sách 45 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Song, huyện Tuy Đức được phê duyệt với mức hỗ trợ người lao động tự do là: 1.500.000đồng/người, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 1851/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 14 người lao động tự do với tổng kinh phí thực hiện: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng).

Cũng tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 31 người lao động tự do với tổng kinh phí thực hiện: 46.500.000đồng (Bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng), Xem danh sách chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Song và huyện Tuy Đức chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Đắk Song và Tuy Đức chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng