Thông tin tuyên truyền

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 903 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
cms-publish-date 11/11/2021 | 04:37  | cms-view-count: 8420

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ 903 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân.

Theo đó, danh sách 903 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa được phê duyệt hỗ trợ với mức 1.500.000đồng/người, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh, phê duyệt danh sách hỗ trợ 229 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như danh sách đề nghị của UBND Thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 05/11/2021 của UBND Thành phố Gia Nghĩa.

Với kinh phí hỗ trợ: 343.500.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng). Danh sách chi tiết.

Tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh, phê duyệt danh sách hỗ trợ 344 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh như danh sách đề nghị của UBND Thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 05/11/2021 của UBND Thành phố Gia Nghĩa.

Với kinh phí hỗ trợ: 516.000.000 đồng (Năm trăm mười sáu triệu đồng). Danh sách chi tiết.

Cũng tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh, phê duyệt danh sách hỗ trợ 330 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh như danh sách đề nghị của UBND Thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 05/11/2021 của UBND Thành phố Gia Nghĩa.

Với kinh phí hỗ trợ: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng). Danh sách chi tiết.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩachịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩachịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng