Legislation code 858/QĐ-UBND
Issuing date 10/06/2019
Published time 10/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đắk R’Măng và mua sắm bổ sung thiết bị
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation