Legislation code 885/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2019
Published time 13/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm doanh cụ cho Tiểu đoàn 301/e994 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation