Legislation code 880/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2019
Published time 13/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đồ án: Lập Quy hoạch chung đô thị Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation