Legislation code 970/QĐ-UBND
Issuing date 01/07/2019
Published time 01/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường Công an tỉnh

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation