Legislation code 999/QĐ-UBND
Issuing date 04/07/2019
Published time 04/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2019
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation