Legislation code 1000/QĐ-UBND
Issuing date 04/07/2019
Published time 04/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation