Legislation code 998/QĐ-UBND
Issuing date 04/07/2019
Published time 04/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công ích công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2019.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation