Legislation code 1020/QĐ-UBND
Issuing date 10/07/2019
Published time 10/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán một phần dự án hoàn thành công trình: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Glong Hạng mục: Phân hiệu trường Mẫu giao Họa Mi thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Nhà lớp học 02 phòng)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation