Legislation code 1034/QĐ-UBND
Issuing date 10/07/2019
Published time 10/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation