Legislation code 1978/QĐ-UBND
Issuing date 09/12/2019
Published time 09/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00-:-Km18+00)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation