Legislation code 2055/QĐ-UBND
Issuing date 20/12/2019
Published time 20/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation