Legislation code 2074/QĐ-UBND
Issuing date 24/12/2019
Published time 24/12/2019
Signer Trương Thanh Tùng
Subject  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation