Legislation code 2092/QĐ-UBND
Issuing date 26/12/2019
Published time 26/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation