Legislation code 730/QĐ-UBND
Issuing date 26/05/2020
Published time 26/05/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation