Legislation code 701/QĐ-UBND
Issuing date 20/05/2020
Published time 20/05/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation