Legislation code 801/QĐ-UBND
Issuing date 09/06/2020
Published time 09/06/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Xây dựng đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation