Legislation code 872/QĐ-UBND
Issuing date 18/06/2020
Published time 18/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation