Legislation code 814/QĐ-UBND
Issuing date 11/06/2020
Published time 11/06/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập cho các công trình, tiểu dự án đã hoàn thành thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation