Cà phê doanh nhân

UBND tỉnh báo cáo các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình giải quyết các thủ tục đầu tư và đề xuất giải pháp khắc phục
cms-publish-date 10/04/2019 | 10:18  | cms-view-count: 20530

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 252/VPCP-QHQT ngày 28/01/2019; trong đó, giao UBND các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, rà soát các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình giải quyết các thủ tục đầu tư, đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp khắc phục tại Công văn số 1534/UBND-KTKH với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất khi thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 35 của Luật Đầu tư năm 2014 thì dự án đầu tư phải phù hợp với "chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội… quy hoạch sử dụng đất"; theo Khoản 2, Điều 37 của Luật Đất đai năm 2013 thì kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 5 năm. Như vậy, trong trường hợp Nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư dự án có tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội của địa phương nhưng chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, cần phải quy định trong văn bản Luật và dưới luật (quy trình thủ tục, cơ quan thẩm quyền cho ý kiến,…) để đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định, thì mới tranh thủ được cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

2. Đề nghị sửa Khoản 2, Điều 32, Luật Đầu tư năm 2014:

Đề nghị sửa Khoản 2, Điều 32, Luật Đầu tư năm 2014 như sau: Dự án đầu tư quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (kể cả khu nông nghiệp công nghệ cao do UBND tỉnh thành lập), khu kinh tế, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

3. Ngành nghề ưu đãi đầu tư:

UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ có văn bản quy định thống nhất về ngành nghề ưu đãi đầu tư giữa Nghị định số 118/2015/NĐ–CP ngày 18/11/2015 của Chính phủ và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ nên các cơ quan chức năng lúng túng trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ đầu tư.

4. Giãn tiến độ thực hiện dự án:

UBND tỉnh kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp thẩm quyền ban hành quy định cụ thể về thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ giãn tiến độ dự án. Cụ thể: "Thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ giãn tiến độ dự án trước khi hết thời hạn tiến độ xây dựng 30 ngày. Nếu hết thời hạn theo tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận giãn tiến độ thì không được phép thực hiện dự án. Quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn tiến độ thực hiện dự án mà nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các thủ tục để xem xét giãn tiến độ thực hiện dự án thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chấm dứt hoạt động dự án, mọi chi phí đã thực hiện nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm".

Xem chi tiết tại đây.

H.M