Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 11/06/2019 | 02:19  | cms-view-count: 74473

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, đề án khuyến công địa phương; Tạm ứng, thanh toán kinh phí, thanh lý hợp đồng khuyến công và chứng từ chi đối với một số nội dung hoạt động khuyến công địa phương; Quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động khuyến công địa phương.

Đối tượng áp dụng là: Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương.

Ngành nghề được hưởng kinh phí khuyến công địa phương: Thực hiện theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và Điều 5 Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công và khoản 4, Điều 1, Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ  Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công.

Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương: Thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2019 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Các kế hoạch đề án khuyến công đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Xem chi tiết tại đây

H.M