DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục các đề tài, dự án nghiệm thu năm 2019
cms-publish-date 04/05/2020 | 09:47  | cms-view-count: 16138

Danh mụccác đề tài dự án nghiệm thu năm 2019

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu Thời gian
kết thúc
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Đắk Nông Nghiên cứu, xây dựng được hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm phát triển nền nông nghiệp ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên Ông Tạ Đăng Hoàn 10/2016 4/2019
2 Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm Asen trong nguồn nước ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý Khảo sát, đánh giá thực trạng về ô nhiễm Asen trong nguồn nước sinh hoạt ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
Đề xuất, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để xử lý Asen phục vụ cấp nước sinh hoạt
Viện Nhiệt đới môi trường Thạc sỹ. Trần Tuấn Việt 8/2018 7/2019
3 Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đề xuất và ứng dụng được các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phục vụ phát triển bền vững và giảm thiểu tác hại môi trường. Viện Thủy công TS. Vũ Bá Thao 6/2018 9/2019
4 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Học viện Kinh tế - Năng lượng TS. Nguyễn Thị Thảo 7/2018 6/2019
5 Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông Tìm hiểu thực trạng văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông (cụ thể là 5 dân tộc M'Nông, Mạ, Ê đê, H'Mông, Dao) về các khía cạnh nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, công cụ, nghệ nhân, thợ thủ công, hoa văn, sản phẩm và không gian sử dụng sản phẩm thổ cẩm để xác định, lựa chọn sự độc đáo của thổ cẩm để làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Xây dựng các phương án bảo tồn các giá trị bản sắc của văn hóa thổ cẩm nói chung và nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông nói riêng.
Lựa chọn các phương án, giải pháp thay đổi, cải tiến nguyên vật liệu, công cụ và quy trình sản xuất; xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghệ nhân dệt thổ cẩm. Phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của tỉnh Đắk Nông qua hình thức du lịch văn hóa, lễ hội văn hóa thổ cẩm.
Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh 12/2017 06/2019

 

Nguồn: Sở Khoa học- Công nghệ