DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020
cms-publish-date 01/10/2020 | 03:22  | cms-view-count: 23267

Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu Thời gian
kết thúc
 
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu, xây dựng được hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm phát triển nền nông nghiệp ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên Ông Tạ Đăng Hoàn 10/2016 4/2019 QĐ 124/QĐ-SKHCN, ngày 15/7/2019
2 Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm Asen trong nguồn nước ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý. Khảo sát, đánh giá thực trạng về ô nhiễm Asen trong nguồn nước sinh hoạt ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đề xuất, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để xử lý Asen phục vụ cấp nước sinh hoạt.
Viện Nhiệt đới môi trường Thạc sỹ. Trần Tuấn Việt 8/2018 7/2019 HĐ nghiệm thu tổ chức ngày 22/8/2019 theo QĐ số 135/QĐ-SKHCN, ngày 13/8/2019
3 Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đề xuất và ứng dụng được các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phục vụ phát triển bền vững và giảm thiểu tác hại môi trường. Viện Thủy công TS. Vũ Bá Thao 6/2018 9/2019 HĐ nghiệm thu vào ngày 13/12/2019, Kết quả xếp loại ĐẠT
4 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Học viện Kinh tế - Năng lượng TS. Nguyễn Thị Thảo 7/2018 6/2019 HĐ nghiệm thu ngày 29/8/2019 theo QĐ số 139/QĐ-SKHCN, ngày 21/8/2019
 xếp loại ĐẠT
5 Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông. Tìm hiểu thực trạng văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông (cụ thể là 5 dân tộc M'Nông, Mạ, Ê đê, H'Mông, Dao) về các khía cạnh nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, công cụ, nghệ nhân, thợ thủ công, hoa văn, sản phẩm và không gian sử dụng sản phẩm thổ cẩm để xác định, lựa chọn sự độc đáo của thổ cẩm để làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Xây dựng các phương án bảo tồn các giá trị bản sắc của văn hóa thổ cẩm nói chung và nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông nói riêng.
Lựa chọn các phương án, giải pháp thay đổi, cải tiến nguyên vật liệu, công cụ và quy trình sản xuất; xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghệ nhân dệt thổ cẩm. Phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của tỉnh Đắk Nông qua hình thức du lịch văn hóa, lễ hội văn hóa thổ cẩm.
Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh 12/2017 06/2019 HĐ nghiệm thu ngày 31/10/2019 theo QĐ số 169/QĐ-SKHCN, ngày 15/10/2019
 xếp loại ĐẠT
6 Chiến lược marketing địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025 Điều tra, đánh giá thực trạng marketing địa phương trong thu hút đầu tư và phát triển du lịch và đề xuất chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2025 Trường Đại học Tài chính - Marketing TS. Nguyễn Văn Hiến 7/2018 12/2019 HĐ nghiệm thu ngày 15/01/2020 theo QĐ số 01/QĐ-SKHCN, ngày 09/1/2020
 xếp loại ĐẠT
7 Giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 nhằm phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn cải cách hành chính, đề xuất một số giải pháp cải cách hành chính giai đoạn năm 2020-2025 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để đạt các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông theo cách tiếp cận "kết quả đầu ra".
Mục tiêu cụ thể:
- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững, các yêu cầu đặt ra đối với Nhà nước và quản lý nhà nước trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
- Đánh giá sự phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông trước và sau khi thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2010-2020, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020.
- Đánh giá thực trạng cải cách hành chính và xác định những rào cản từ hệ thống hành chính nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường từ đó xác định trọng tâm cải cách hành chính trong những năm tiếp theo nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
- Đề xuất quan điểm, giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh .

Viện Khoa học hành chính và Chính sách công GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 12/2018 11/2020  
8 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
(2) Đánh giá thực trạng tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
(3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
(4) Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn 06/2019 11/2020  
9 Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An xoa (Tổ kén-Helicteres sp.) tại tỉnh Đắk Nông  - Mục tiêu tổng quát:
+ Xác định đặc tính thực vật học, hoạt tính sinh học và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong bảo vệ gan từ cây An xoa tại tỉnh Đắk Nông.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa thực vật của cây An xoa.
+ Chiết cao, chọn lọc nguồn nguyên liệu từ các cao chiết cây An xoa.
+ Phân tích hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cao chiết chọn lọc.
+ Thử hoạt tính phục hồi chức năng gan của cao chiết cây An xoa trên mô hình chuột.
+ Chuẩn hóa cao chiết và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa cao chiết cây An xoa.
Viện Sinh học Nhiệt đới TS. Bùi Đình Thạch 01/2019 12/2020  
10 Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh Mục tiêu chung:
Sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật.
Mục tiêu cụ thể:
- Thu thập chọn lựa được 1-2 dòng hồ tiêu có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm.
- Ứng dụng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào.
- Sản xuất được 10.000 giống cây hồ tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. 
Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Bà Nguyễn Thị Mai 12/2017 8/2020

HĐ nghiệm thu ngày 09/9/2020 theo QĐ số 103/QĐ-SKHCN, ngày 01/9/2020
 xếp loại ĐẠT