Tài liệu hội nghị của UBND tỉnh

Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực (24/11/2022)

Thực hiện Công điện số 1552/CĐ-VPCP ngày 23/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn...
Xem tất cả