I. Lãnh đạo Văn phòng
1. Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng
 

​- Sinh ngày : 25/01/1971

- Quê quán: xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐTDĐ: 0913.453.777

- Mail:

Nhiệm vụ được phân công:

- Là người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành chung tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.
- Là chủ tài khoản của Văn phòng, trực tiếp ký duyệt các khoản chi đặc thù của UBND tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.
- Các lĩnh vực công tác về tài chính, ngân sách; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tương ứng và của Tỉnh ủy.
- Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.
- Là người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi địa bàn huyện Đắk Mil.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Đồng chí Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh

- Sinh ngày: 24/7/1977

- Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐTDĐ: 0914.144.445

- Mail: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn​

Nhiệm vụ được phân công:

- Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản đối với các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản.
- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Nông nghiệp, phát triển nông thôn; tài nguyên, môi trường; nội chính (trừ nhiệm vụ thuộc Chánh Văn phòng); công nghiệp; xây dựng, quy hoạch; giao thông vận tải; thương mại (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo 389); hạ tầng công nghệ thông tin (trừ chính quyền điện tử); tiếp công dân; thủ tục hành chính.
- Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh.
- Công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.
- Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi địa bàn các huyện: Đắk Song, Cư Jút, Krông Nô.
- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính, Kinh tế ngành, Trung tâm Hành chính công, Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Trực tiếp theo dõi công tác Đảng của cơ quan. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

3.Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

Năm sinh: 06/11/1977
Quê quán: Đông Động - Đông Hưng - Thái Bình
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, kiêm Thư ký Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0974.128.989.
Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn​​​

Nhiệm vụ được phân công:
- Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ làm Thư ký giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; thông tin truyền thông; khoa học, công nghệ.
- Công tác tổng hợp, báo cáo và chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.
- Theo dõi địa bàn thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong.
- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên của cơ quan.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Phòng: Kinh tế - Tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
4.Đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng


Năm sinh: 18/6/1980
Quê quán: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Đinh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0976.719.669
Mail: chinnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công:
- Công tác ngoại giao, biên giới (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh).
- Công tác hành chính, quản trị (trừ nhiệm vụ do Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo trực tiếp); chính quyền điện tử; công tác cải cách hành chính, triển khai ISO, công nghệ thông tin tại Văn phòng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan.
- Được ủy quyền chủ tài khoản của Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh và chủ tài khoản chi thường xuyên của Văn phòng (trừ các khoản chi đặc thù).
-  Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Ngoại giao và Biên giới, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Hành chính - Quản trị.
- Kiêm nhiệm Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.
- Theo dõi địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.
- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo công tác Công đoàn, Nữ công, Cựu chiến binh của cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

II. Danh sách cán bộ, công chức các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh
1. Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 

Đồng chí: Lê Tuấn Đốc
Năm sinh: 04/4/1982
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0977.705.257
Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Bùi Thị Tuyết
Năm sinh: 23/7/1984
Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ (tiếng anh);Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0904.443.618
Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Văn Vinh
Năm sinh: 20/7/1980
Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0985.840.055
Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Như Hùng
Năm sinh: 08/11/1982
Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam                                       
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0943.470.707
Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Thị Hồng Vân
Năm sinh: 20/12/1982
Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế,Cử nhân ngoại ngữ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0909.653.402
Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Phúc Châu
Năm sinh: 06/9/1985
Quê quán: Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sỹ Cầu đường
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0985. 998.611
Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Hải Định
Năm sinh: 05/4/1979
Quê quán: Gia Phong -  Gia Viễn - Ninh Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: CN Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979.721.769
Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Minh Hoàng
Năm sinh: 07/11/1989
Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
Chức vụ: chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.297.432
Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Uyên
Năm sinh: 1991
Quê quán: Tam Kỳ- Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0888.6789.79; 0983.7888.11
Mail: uyenntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

2.  Phòng Kinh tế ngành

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Thường
Năm sinh: 03/8/1982
Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0906.494.878
Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Thị Hà
Năm sinh: 10/10/1979
Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0935.050.509
Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàn
Năm sinh: 29/10/1976
Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0947.25.6879
Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đào Huy Trung
Năm sinh: 17/02/1980
Quê quán: xã Phương Trung, huyện Thanh oai, Thành phố Hà Nội
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0906479789
Mail: trungdh. ubnd@daknong.gov.vn

 

  
Đồng chí: Mạc Như Công
Năm sinh: 16/10/1983
Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0915.518.779
Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

Đồng chí: Lê Văn Thanh
Năm sinh: 21/9/1983
Quê quán: Xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông lâm  
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
ĐTDĐ: 0972.95.49.89
Mail: vanthanhkinhte05@gmail.com

 

Đồng chí: Lê Văn Thiếu
Năm sinh: 15/3/1979
Quê quán: Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
ĐTDĐ: 0915096379
Mail: lethieudno@gmail.com

 
3. Phòng Khoa giáo- Văn xã

 ​

Đồng chí: Phan Sỹ Thống
Năm sinh: 23/08/1981
Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cư nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Điện thoại: 0979 623 527
 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Quý
Năm sinh: 01/8/1981
Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0919.371.015
Mail: quynth.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Hà Hiệp
Năm sinh: 27/5/1979
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0905.102.211
Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đoàn Sỹ Tiến
Năm sinh: 07/8/1964
Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: CN Khoa học Lịch sử
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0914.142.564
Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh: 20/6/1986
Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sử
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0916.676.061
Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Vân
Năm sinh: 29/12/1984
Quê quán: Vạn Ninh - Gia Lương - Bắc Ninh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0947.303.338
Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Trường Giang
- Sinh ngày: 28/11/1987
- Quê quán Quảng Phúc, Quảng Xương, Thanh Hoá
- Chức vụ: Chuyên viên 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý công
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ: 0949770202
 - Mail: giang.ubnd48@gmai.com
 
 4. Phòng Nội chính - KSTTHC
 

 

Đồng chí: Trần Thanh Tài
Năm sinh: 28/7/1977
Quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: CN Luật, CN Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0905.191.535
Mail: taitt.ubnd@daknong.gov.vn​

 

Đồng chí: Võ Văn Nhâm
Năm sinh: 16/01/1975
Quê quán: Thạch Hà – Hà tĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trinh độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp LLCT
Điện thoại: 0982.113.647

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Loan
Năm sinh: 22/4/1981
Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế Nông lâm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0905.718.990
Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Hữu Phương
Năm sinh: 06/01/1985
Quê quán: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.643.643
Mail: phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Nguyên Trường
Năm sinh: 1987
Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0918.377.003
Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Sinh ngày: 28/8/1987
Quê quán: xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Chức  vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật – Chính trị
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0905.288.485

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Yến Nhi
Năm sinh: 25/9/1986
Quê quán: Nam Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Tài chính - Ngân hàng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0962.586.348
Mail:nguyennhi986@gmail.com
 
 

Đồng chí: Phạm Thị Dung
Năm sinh: 10/01/1987
Quê quán: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0944.975.005
Mail:dungpthcc@gmail.com

 

 

5.  Phòng Ngoại vụ
 

Họ và tên: Trần Văn Khang
Năm sinh: 03/02/1982
Quê quán: Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0906.314.282
Mail: khangtv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Năm sinh: 10/5/1988
Quê quán: Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0915.85.48.48
Mail: phuongpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
Năm sinh: 27/01/1980
Quê quán: phường Lai Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ: Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Văn học Việt Nam
                                    - Thạc sĩ Văn học Việt Nam
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0978.855.867
Mail: anhltv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Vân
Năm sinh: 10/10/1981
Quê quán: Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyện môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: 
ĐTDĐ: 0943.10.77.99
Mail: vanntk.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Thạch Phi Na Reng
Năm sinh: 12/5/1990
Quê quán: Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Ngữ văn
Trình độ lý luận chính trị: 
ĐTDĐ: 0385.830.532
Mail: rengtpn.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Đào Phương Hiền
Năm sinh: 11/4/1987
Quê quán: Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Anh ngữ
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0976.722.376
Mail: hiendp.ubnd.@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Võ Thái Lâm
Năm sinh: 10/10/1983
Quê quán: Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định
Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.635.635
Mail: lamvt.ubnd@daknong.gov.vn

 
6. Ban Tiếp công dân
   

 

Đồng chí: Lương Sơn Bá
Sinh ngày : 1/3/1963
Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam
Chức vụ: Phó Ban
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Ngành Tài chính – Ngân hàng
Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.804.639
Điện thoại: Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Thị Hiền
Năm sinh: 15/02/1975
Quê quán: Tân Lộc,Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0121.460.6556
Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 7. Phòng Hành chính – Quản trị​

 

Đồng chí: Hoàng Văn Huấn
Năm sinh: 19/5/1969
Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0914.235.567
Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Trực
Năm sinh: 13/7/1980
Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình                            
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0986.218.979
Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Đậu Thị Hương
Sinh ngày: 20/10/1986
Quê quán: xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Chức  vụ:  Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0906.552.424

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh: 02/02/1989
Quê quán: Xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Đang học trung cấp lý luận chính trị
ĐTDĐ: 0941730077-0934790607
Mail: kienptnt@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: Tăng Đăng Sáu
Năm sinh: 20/5/1980
Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân CNTT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794
Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 

Đồng chí: Trần Văn Bốn
Năm sinh: 19/5/1984
Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Du lịch, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0944.848.086
Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

Đồng chí: Phạm Thị Thanh Hải
Năm sinh: 28/11/1977
Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0985.875.767
Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn​​

 
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy
Năm sinh: 18/8/1986
Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0935.503.719
Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 

Đồng chí: Huỳnh Thị Mỹ Quyên
Năm sinh: 10/11/1981
Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982.436.617
Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn​​

 

Đồng chí: Phạm Hạnh Dung
Năm sinh: 01/8/1984
Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định
Chức vụ: Cán sự Văn thư
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Thư viện thông tin
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0973.812.345
Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 

Đồng chí: Ngô Thị Bình
Năm sinh: 20/10/1976
Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0935.066.979
Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoài
Năm sinh: 20/02/1981
Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chức vụ: Cán sự

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Văn thư

Điện thoại: 0359.965.644
Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 

Đồng chí: Trịnh Xuân Hai
Năm sinh: 06/6/1975
Quê quán: Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0905.254.404.
Mail: haitx.ubnd@daknong.gov.vn​

Đồng chí: Võ Hải Anh

Năm sinh: 8/9/1968

Quê quán: Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định

Chức vụ: Đội trưởng đội xe Văn phòng

Điện thoại: 0914328568

Mail:

 

 Vũ Thái Nam.jpg
 

Đồng chí: Vũ Thái Nam
Năm sinh: 09/9/1980
Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0984.237.777
Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Võ Đình Tuấn.jpg

Đồng chí: Võ Đình Tuấn
Năm sinh: 02/8/1980
Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0905.094.747
Mail: tuanvd.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 Phan Công đệ.jpg

Đồng chí: Phan Công Đệ
Năm sinh: 02/01/1978
Quê quán:  Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0978.855.899
Mail: depc.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 

Đồng chí: Lưu Văn Kính
Năm sinh: 25/4/1980
Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0978.838.357
Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 Nguyễn Thị Thương.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thương
Năm sinh: 12/02/1986
Quê quán: Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0165.948.1993
Mail: huongnt.ubnd@daknong.gov.vn​
 

 

Đồng chí: Hoàng Thị Hảo
Năm sinh: 10/4/1982
Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0935.167.225
Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Trương Thị Thanh.jpg

Đồng chí: Trương Thị Thanh
Năm sinh: 10/11/1983
Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.635.846
Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Bình.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Bình
Năm sinh: 25/10/1984
Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.007.598
Mail: binhnt.ubnd@dakn​​ong.gov.vn​​
 

8. Cổng Thông tin điện tử​​

Đồng chí: Trần Thị Ánh

Năm sinh: 18/9/1983

Quê quán: Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học, Thạc sỹ khoa học cây trồng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0968.605.777

Mail: anhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

Đồng chí:  Bùi Thế Tân
Năm sinh: 1983
Quê quán:  Tây sơn, Bình Định
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán-Tin học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTDĐ: 0914.412.124
Mail: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn​

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Liễu
Năm sinh: 08/04/1981
Quê quán: Tịnh kỳ, Sơn Tịnh, Quảng ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.618.996
Mail: lieuntm.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Chinh
Năm sinh: 08/02/1986
Quê quán: Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử  nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0979.015.685
Mail: chinhnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Vinh Quang
Năm sinh: 24/02/1985
Quê quán: Đức hòa, Mộ Đức, Quảng ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0988.179.779
Mail: @daknong.gov.vn
 

Đồng chí: Nguyễn Anh Đông
Ngày sinh: 24/03/1983
Quê quán: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Thạc sỹ máy tính
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0847.303.333
Mail: dongna.ubnd@daknong.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Sỹ
Ngày sinh: 04/01/1984
Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 01247.303.333
Mail: sint.ubnd@daknong.gov.vn

 

9. Trung tâm Hành chính công

 

Đồng chí: Ngân Thanh Hải
Năm sinh: 1986
Quê quán: Kim Hỷ, Na Rì, Bắc Kạn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0935260068
Mail: haint.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Đỗ THị DIễM MY TTHCC.jpg

Đồng chí: Đỗ Thị Diễm My
Năm sinh: 21/9/1990
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01674604094
Mail:mydtd.ubnd@daknong.gov.vn​​
 

 

​Đồng chí: Bùi Thị Oanh
Năm sinh: 05/10/1978
Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0169.694.3679
Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn​

 

Danh sách viên chức tại Trung tâm hành chính công

S
TT
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Trình độ  chuyên môn Điện thoại Email
1 Ngô Thị Phương 24/9/1985 Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định Cử nhân
Kế toán
0942.300.139 ngothiphuong123@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hoa 15/5/1984 Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Kỹ sư Công nghệ thông tin 0989.366.536
0987.971.147
nguyenhoa257.hatinh@gmail.com
3 Cao Thị Thùy Mai 02/9/1989 Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình Cử nhân
Kế toán
0981.870.106 caothithuymai0209@gmail.com
4 Thái Thị My 17/01/1990 Xã Bình An, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định Cử nhân Quản trị ngoại thương 0947.476.060 mymy200912@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/02/1989 Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân
Quản trị văn phòng
0989.628.346 nguyenthuhien1289@gmail.com
6 Nguyễn Thị Bé Ngoan 10/10/1984 Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định Cử nhân Thông tin thư viện 0973.808.201 ngoan.nguyenthi@gmail.com
7 Lê Thị Huyền Thương 25/8/1990 Xã Tân Phong, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Cử nhân Luật; Trung cấp hành chính văn thư 0901.998.830 huyenthuongsnv@gmail.com
8 Phạm Thị Liệu 06/01/1983 Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị Cử nhân
Kế toán
0913.438.387 phamlieu1983@gmail.com
9 Đinh Thị Vân 02/02/1985 Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định Cử nhân Luật; Trung cấp Văn thư lưu trữ 0914.085.333 snv.dinhvan@gmail.com
10 Hồ Thị Ngọc Tâm 10/3/1987 Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định Cử nhân Luật
Cao đẳng Du lịch
0985.010.979 ngoctam1003@gmail.com
11 Phan Thị Liễu 15/02/1984 Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam Cử nhân Luật; Trung cấp Văn thư lưu trữ 0979.242.212 phanthilieudno@gmail.com
12 K HVân Niê KDăm 01/6/1983 Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông Cử nhân Quản trị văn phòng
Trung cấp Hành chính văn thư
0934.983.779 khvantthcc@gmail.com