Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách... (15/05/2018)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. ...