Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách... (15/05/2018)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. ...

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (16/05/2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.