Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
1 Nguyễn Văn Toàn Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 02613546094
2 Trần Sĩ Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
3 Phan Thanh Hải Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
4 Đỗ Thị Việt Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
5 Phan Thanh Thái (Công đoàn giáo dục) Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch 0986012517
6 Nguyễn Ngọc Tuệ (Phòng Chính trị tư tưởng) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0988905034
7 Vương Thị Thu Trúc (Phòng GDCN - GDTX) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0946293377
8 Hoàng Thị Hoa (Phòng Giáo dục mầm non) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0986366398
9 Lê Bá Cường (Phòng Giáo dục tiểu học) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0905011718
10 Lê Nhơn (Phòng Giáo dục trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0905206142
11 Trần Đình Quang (Phòng KH - TC) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0944408789
12 Nguyễn Thanh Dũng (Phòng QLCLGD) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0903570189
13 Vũ Đức Nghĩa (Phòng Thanh tra) Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng phòng 0903563299
14 Hà Văn Đại (Phòng Tổ chức cán bộ) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0935239555
15 Nguyễn Thị Thu Sở Giáo dục và Đào tạo Chánh Văn phòng 0915750379