Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)
Type Lâm nghiệp
Implementing agencies UBND cấp huyện
Implementation order

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm sở tại.

- Bước 2: Cơ quan Kiểm lâm sở tại kiểm tra hồ sơ:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, cơ quan Kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ chức được cấp.

Implementation methods
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm trại nuôi; mô tả trại nuôi theo Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Bản sao chụp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Số lượng: 01 (một) bộ.

Period of settlement
08 ngày làm việc
Objects implementing administrative procedures
Tổ chức, cá nhân.
Results of implementation of administrative procedures
Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.
Fees Không.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Không.
Legal basis

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường;

- Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.622.266