Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Type Quy hoạch xây dựng
Implementing agencies UBND cấp huyện
Implementation order

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện theo khoản 9, Điều 9 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h đến 11h30’; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h hàng tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và ghi giấy hẹn. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận phải trả lời lý do từ chối bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng đối với UBND các huyện ngay trong ngày tiếp nhận để tiến hành giải quyết.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ: Đơn vị xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phối hợp với các đơn vị có liên quan để cấp giấy phép theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả: Khi có kết quả, đơn vị xử lý hồ sơ chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ đầu tư được biết đến nhận kết quả.

Implementation methods
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

* Các trường hợp được miễn giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị là: chặt hạ ngay cho tình thế khẩn cấp, do thiên tai hoặc cây đã chết, đã bị đổ gãy. Trước khi chặt hạ, dịch chuyển phải có biên bản, ảnh chụp hiện trạng và phải báo cáo lại cơ quan quản lý cây xanh đô thị chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong (theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản lý cây xanh đô thị).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Period of settlement
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Objects implementing administrative procedures Tổ chức, cá nhân.
Results of implementation of administrative procedures Tổ chức, cá nhân.
Fees
Không.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Không.
Legal basis

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.641.624