Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
Type Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Implementing agencies Sở Thông tin & Truyền thông
Implementation order

- Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Implementation methods

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Qua hệ thống bưu chính.

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản.

Period of settlement Không quy định.
Objects implementing administrative procedures
Tổ chức.
Results of implementation of administrative procedures
Báo cáo
Fees Không.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Không.
Legal basis

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.574.012