DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN

Đắk Nông có 10 thôn đặt biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
cms-publish-date 01/01/2020 | 09:37  | cms-view-count: 8633

Theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019, trong năm 2019, cả nước có 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Tỉnh Đắk Nông có 10 thôn, bon được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, như sau:

- Huyện Đắk Mil (02 bon): bon Đắk Mâm và bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk

- Huyện Đắk R'Lấp (08 thôn, bon): bon Quảng Thọ, xã Đạo Nghĩa; bon Bu Dấp, xã Nhân Cơ; Thôn 10, Thôn 14, bon Bu Ndoh, xã Đắk Wer; bon PiNao, xã Nhân Đạo; bon Bù Za Ráh, thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng).

Theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, quy định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt được các tiêu chí sau: Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30%) đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu hai trong ba điều kiện: Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu một trong ba điều kiện: Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phan Thống