ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3.544.278;  Fax: 0501.3 544279​


II. Thường Trực UBND tỉnh:
1. Chủ tịch UBND tỉnh:

Đồng chí:  Nguyễn Bốn
Năm sinh: 05/10/1962
Quê quán: Điện Phương - Điện Bàn - Quảng Nam
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Mail: nguyenbon.ubnd@daknong.gov.vn


Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; Quyết định các chủ trương chính sách lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

- Công tác nội chính: Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại…

- Công tác nội vụ (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác thi đua khen thưởng; chính sách, kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính.

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển, ngân sách, tài chính, tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các lĩnh vực ODA, FDI, NGO.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;

- Giữ mối quan hệ làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh trên một số lĩnh vực.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đồng chí: Trần Xuân Hải
Sinh ngày: 26/7/1963
Quê quán: xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Nhà nước
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mail: tranxuanhai.ubnd@daknong.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
 
- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch, điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng hạ tầng xã hội…

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quỹ hỗ trợ và phát triển hợp tác xã tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ Tỉnh.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý các KCN tỉnh; các Ban Quản lý xây dựng chuyên ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Krông Nô, Huyện Đắk R'lấp.

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.​

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác tư pháp, thi hành án, thanh tra, ngoại vụ;

- Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác thanh tra, pháp chế chuyên ngành của các Sở, Ban, ngành;

- Công tác nội vụ, cải cách hành chính (trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo);

- Công tác phân giới cắm mốc;

- Công tác dân tộc, tôn giáo;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; theo dõi, chỉ đạo các hội, đoàn thể thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; là Chủ tịch Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với một số cơ quan Trung ương; thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Tuy Đức, huyện Đắk Mil.

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh

Đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Sinh ngày: 18/12/1968
Quê quán: Tịnh Ấn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ QLGD
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mail: tonthingochanh.ubnd@daknong.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, thương binh và các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình;

- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo;

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk Song và huyện Cư Jút.

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Trương Thanh Tùng:

Đồng chí: Trương Thanh Tùng
Sinh ngày: 01/01/1963
Quê quán: xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mail: truongthanhtung.ubnd@daknong.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi; tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ.

- Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Công tác sắp xếp ổn định dân cư, kinh tế mới, chương trình, chính sách xây dựng buôn, bon; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; là Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến khoa học của tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.   

- Phụ trách địa bàn: Thị xã Gia Nghĩa, huyện Cư Jút.

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Nguyễn Bốn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

2

Trần Xuân Hải

UV BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh

3

Cao Huy

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Trương Thanh Tùng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

6

Nguyễn Văn An

UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

7

Lê Văn Tuyến

UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

8

Nguyễn Tấn Bi

TUV, Giám đốc Sở Tài chính

9

Nguyễn Văn Toàn

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Nguyễn Thị Thanh Hương

TUV, Giám đốc Sở Y tế

11

Huỳnh Ngọc Anh

TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Đặng Gia Dũng

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

13

Võ Văn Hùm

TUV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

14

Bùi Huy Thành

TUV, Giám đốc Sở Công Thương

15

Hoàng Công Thắng

TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

16

Lê Sỹ Tuân

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

17

Ngô Xuân Lộc

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

18

Lưu Văn Trung

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

19

Phạm Ngọc Danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

20

Trần Đình Vinh Giám đốc Sở Tư pháp

21

Lê Trọng Yên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Đàm Quang Trung Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường