Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 10/07/2020 | 01:50  | cms-view-count: 14423

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số người: 57 người; định mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng với tổng kinh phí thực hiện: 102.600.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M