Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Krông Nô
cms-publish-date 04/08/2020 | 02:33  | cms-view-count: 32329

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Krông Nô theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: tổng số người: 02 người với tổng kinh phí thực hiện: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: tổng số người: 39 người với tổng kinh phí thực hiện: 37.350.000 đồng (Ba mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

3. Hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020: tổng số hộ: 40 hộ với Tổng kinh phí thực hiện: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Nô theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M