Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của thành phố Gia Nghĩa (đợt 7) và huyện Đắk Glong
cms-publish-date 12/08/2020 | 11:08  | cms-view-count: 25860

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của thành phố Gia Nghĩa (đợt 7) theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số người: 286 người với tổng kinh phí thực hiện: 286.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Xem chi tiết danh sách tại đây

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Cũng trong ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Đắk Glong theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể:

Tổng số người: 35 người với tổng kinh phí thực hiện: 33.500.000 đồng (Ba mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Xem chi tiết danh sách tại đây

UBND tỉnh Giao UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Glong theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

H.M