Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư
cms-publish-date 10/09/2020 | 09:28  | cms-view-count: 55656

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Chương trình số 61-CTr/TU chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Ảnh minh họa

Về nhiệm vụ và giải pháp, Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Các cấp ủy đảng xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những nhiệm vụ trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất bản, phát hành nói chung, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nói riêng.

Các cấp ủy đảng tiếp tục đặt mua ấn phẩm báo Đảng; đổi mới nội dung, phương thức học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tự giác, thường xuyên học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng đa dạng hóa các thể loại sách, tài liệu có tính chất lý luận, chính trị; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về xuất bản, phát hành.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình và Chỉ thị số 44-CT/TW. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 44-CT/TW và chương trình này. Các huyện ủy, thành ủy tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 44-CT/TW và chương trình của Tỉnh ủy.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử