Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ
cms-publish-date 05/10/2020 | 04:19  | cms-view-count: 13459

UBND tỉnh vừa phê duyệt số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. Năm học 2020 - 2021:                                1.056 học sinh

1. Trường THPT Đắk Song:                       05 học sinh;

2. Trường THPT Hùng Vương:                  58 học sinh;

3. Trường THPT Lê Duẩn:                         81 học sinh;

4. Trường THPT Quang Trung:                  15 học sinh;

5. Trường THPT Trần Phú:                        57 học sinh;

6. Trường THPT Phan Chu Trinh:              12 học sinh;

7. Trường THPT Krông Nô:                       82 học sinh;

8. Trường THPT Nguyễn Tất Thành:         10 học sinh;

9. Trường THPT Phạm Văn Đồng:           149 học sinh;

10. Trường THPT Lê Quý Đôn:               137 học sinh;

11. Trường THPT Đắk Glong:                 219 học sinh;

12. Trường THPT Phan Bội Châu:            32 học sinh;

13. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm:   16 học sinh;

14. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu:    77 học sinh;

15. Trường THPT Chu Văn An:                           22 học sinh;

16. Trường THPT Gia Nghĩa:                     39 học sinh;

17. Trường THPT Trường Chinh:              45 học sinh.

II. Bổ sung năm học 2019 - 2020:            05 học sinh

1. Trường THPT Gia Nghĩa:                       04 học sinh;

2. Trường THPT Nguyễn Tất Thành:         01 học sinh.

Xem danh sách chi tiết tại đây:

Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông có tên trên thực hiện việc niêm yết công khai và chi trả kinh phí hỗ trợ cho học sinh theo danh sách phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Giao Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, giám sát bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học.

H.M