Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Krông Nô theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 27/10/2020 | 08:23  | cms-view-count: 37381

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Krông Nô theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tổng số người: 03 người với tổng kinh phí thực hiện: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh

- Tổng số người: 19 người với tổng kinh phí thực hiện: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

3. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Tổng số người: 53 người với tổng kinh phí thực hiện: 48.200.000 đồng (Bốn mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Krông Nô chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Nô theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M