Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hỗ trợ kinh phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
cms-publish-date 28/06/2021 | 02:29  | cms-view-count: 15512

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 819/SGDĐT-TCCBTC ngày 21/6/2021 và ý kiến của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản hỗ trợ kinh phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho 510 (năm trăm mười) thí sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

- Về mức hỗ trợ: 330.000 đồng/thí sinh.

- Về hình thức hỗ trợ: Chi tiền mặt cho học sinh.

- Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đã bao gồm tiền hỗ trợ cho học sinh có điều kiện khó khăn) đã giao trong dự toán năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo để chi trả.

- Phương thức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện niêm yết công khai và tiến hành chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho các thí sinh theo danh sách được duyệt. Thời gian chi trả chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, minh bạch của danh sách đối tượng thụ hưởng, cơ sở pháp lý các nội dung do đơn vị đề xuất.

Dach sách học sinh được hỗ trợ

H.M