Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 30/09/2020 | 03:27  | cms-view-count: 12864

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số người được hỗ trợ: 1.283 người; với tổng kinh phí thực hiện: 1.283.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu động); Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương lập, thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Mil theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M