Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 16/10/2020 | 10:17  | cms-view-count: 24592

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, tổng số người: 18 người với tổng kinh phí thực hiện: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Song chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Đắk Song: Nâm N'Jang, Đức An chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương lập, thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M