Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R’Lấp
cms-publish-date 07/12/2020 | 07:48  | cms-view-count: 55239

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R'Lấp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể:

Hỗ trợ 07 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với tổng kinh phí thực hiện: 6.700.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk R'Lấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấp chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

H.M