Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Gia Nghĩa
cms-publish-date 07/12/2020 | 08:22  | cms-view-count: 55267

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Hỗ trợ 20 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với tổng kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Xem chi tiết danh sách tại đây

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 875/QĐ-UBND bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

H.M