Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 4947/UBND-KGVX
Issuing date 08/09/2017
Published time 08/09/2017
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject

Công văn về việc giải quyết đơn của ông Hà Lương Tri

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach