Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5057/UBND-NC
Issuing date 13/09/2017
Published time 13/09/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

giải Công văn về việc giải quyết đơn của ông Tạ Danh Quang

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach